Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Centrum Medyczne Ani-Med Magdalena Woś-Ponczek z siedziba w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77, NIP: 8621431338 jako Administrator danych osobowych niniejszym informuje Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez NZOZ oraz o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

 
Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres e-mail:
biuro@ani-med.pl
lub na adres siedziby firmy:
Centrum Medyczne Ani-Med ul.Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski.

 
Centrum Medyczne Ani-Med Magdalena Woś-Ponczek przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, tj. w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO”) jak również Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

 
Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą tj. realizacją usług medycznych, egzekwowaniem praw i wykonywaniem obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Centrum Medycznego Ani-Med z podmiotem danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a)b)c) i f) RODO jest:

 

  • dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kontakt z nami,
  • umowa (zgoda na leczenie/zabieg) pomiędzy Administratorem danych osobowych , a osobą której dane dotyczą,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze prawnie,
  • uzasadniony interes realizowany przez NZOZ Centrum Medyczne Ani-Med Magdalena Woś-Ponczek.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, nr identyfikacyjny, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mail, przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług m.in. rezerwacji lub odwołania terminu badania, rejestracji usługi, przekazanie informacji o przygotowaniu wizyty / badania, realizacji wizyty / badania, wystawienia recept / skierowań, rozpatrywania skarg i reklamacji, przekazania informacji o zmianie adresu lub nowej lokalizacji przychodni jak również w zakresie niezbędnym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz wystawiania faktur i paragonów. Państwa dane przetwarzane są również w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów CM Ani-Med i mogą zostać udostępnione podmiotom z którymi współpracuje Administrator tj: laboratoriom, kancelarii prawnej / podatkowej, dostawcom systemów informatycznych, bankom w zakresie realizacji płatności, instytucjom państwowym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takim jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

 
Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. w celu wykonania wszystkich obowiązków, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń lub ochrony Państwa danych osobowych.

 

Podmiot danych osobowych ma prawo do:

 

  • żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzania danych osobowych,
  • wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne,
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne Ani-Med, gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba , której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych
  • wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 
Centrum Medyczne Ani-Med nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pragniemy poinformować, że posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator zabezpieczony hasłem dostępu.