Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest APTEKA ANNA-PRZYCHODZEŃ-WOŚ w Janowie Lubelskim.

2. Z Administratorem można się kontaktować w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: apteka_janow@neostrada.pl lub listownie na adres: Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 77.

3. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego obejmującym działalność: Apteki Anna-Przychodzeń-Woś oraz NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED Magdalena Woś-Ponczek jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (pacjentów, klientów, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie obu firm) oraz ochrony mienia tych podmiotów na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie budynku i posesji przy ul. Zamoyskiego 77 w Janowie Lubelskim jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Apteki Anna-Przychodzeń-Woś oraz NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED Magdalena Woś-Ponczek.

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO